1. In deze algemene betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a.     RTM: Radboud Translational Medicine B.V. gevestigd te Nijmegen aan het Geert Grooteplein 21, KvK 09218811.

b.     Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee RTM een overeenkomst aangaat.

2. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RTM en de Wederpartij voor zover zij betrekking hebben op het leveren van goederen, het verrichten van diensten aan de Wederpartij en in het algemeen al hetgeen door of namens RTM wordt verricht en/of verstrekt en bij Wederpartij in rekening wordt gebracht. Op alle tussen RTM en de Wederpartij gesloten overeenkomsten als voornoemd is Nederlands recht van toepassing.

3. Enige afwijking van deze algemene betalingsvoorwaarden is slechts van kracht indien RTM hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Algemene (inkoop)voorwaarden van Wederpartij zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Betaling door Wederpartij dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum door overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

5. RTM is gerechtigd op elk moment waarop daartoe voor haar redelijkerwijs aanleiding bestaat, van de Wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van (verder) voor de Wederpartij te verrichten onderzoek en/of te leveren goederen en/of (andere) diensten.

6. Indien de Wederpartij niet binnen 30 dagen na factuurdatum (volledig) heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum (factuurdatum plus 30 dagen) de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Voor rekening van de Wederpartij komen alsdan tevens alle door RTM te maken kosten in verband met (buiten)gerechtelijke invordering, inclusief de eventueel over deze kosten verschuldigde omzetbelasting. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00 exclusief BTW. Voor een Wederpartij welke een natuurlijk persoon is, en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat hij/zij in verzuim is nadat de herstelperiode van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning tot betaling is verstreken. De alsdan maximaal in rekening te brengen incassokosten zijn conform het wettelijk bepaalde hieromtrent.

7. Zodra de Wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van RTM op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring. RTM is alsdan bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

8. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bekend te worden gemaakt bij het op de factuur vermelde financiële correspondentieadres. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9. RTM is gerechtigd met het oog op de invordering, van belang zijnde gegevens te verstrekken aan de instantie(s) welke belast worden met de invordering, een en ander met inachtneming van de privacyregels ter zake.

10. RTM mag de door de Wederpartij opgegeven factuurgegevens c.q. adresgegevens en woonplaats beschouwen als correct totdat de Wederpartij een schriftelijke wijziging aan RTM bij het op de factuur vermelde financiële correspondentieadres heeft doorgegeven. 

Geïnteresseerd in onze producten?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.